(+421) 918-873772
info@sevenet.sk
Dokumenty

Všeobecné podmienky súťaží

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci spoločnosti SEVENET, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne a najúspešnejšie splnila/i všetky podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená/é. Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote 1 mesiaca odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi doručená poštou, ak nie je určené inak. Na spôsobe prevzatia výhry sa SEVENET s výhercom dohodne, inak platí, že si výherca prevezme výhru osobne. Osobne je možné prevziať výhru v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 na zákazníckom centre spoločnosti SEVENET. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym preukazom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď. …) nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Náhradného výhercu určí SEVENET žrebom, alebo sa ním stáva v poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním …), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie SEVENET nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

SEVENET nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi SEVENET na výhercu.

Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny nad 165,97 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny.

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú spoločnosti SEVENET svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov SEVENET nie je schopný súťažiacemu riadne výhru odovzdať. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby SEVENET samotný, alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenalo osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávalo, zhromažďovalo, usporadúvalo, vyhľadávalo, prehľadávalo, kombinovalo, preskupovalo, a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie súťaží osobné údaje poskytovalo a sprístupňovalo sprostredkovateľom -zmluvným partnerom a to najmä dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy atď…), organizátorom, usporiadateľom, sponzorom, iným realizátorom súťaží a ich spolupracujúcim osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu jedného roka odo dňa jeho získania, t.j. odo dňa získania výhry. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný. Po uplynutí doby trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov budú tieto údaje podľa § 13 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, bezodkladne zlikvidované. SEVENET zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Výhra a výhody získané v súťažiach spoločnosti SEVENET nie sú právne vymáhateľné. SEVENET si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

SEVENET si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. SEVENET sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať súťažiacich o všetkých zmenách.

Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 1.11.2017.
Informácia o spôsobe realizácie úhrad za poskytované služby

V prípade, že využívate naše služby, pravidelne Vám tieto služby fakturujeme.
Faktúry Vám zasielame na základe dohody:

elektronicky na Vami zadanú e-mailovú adresu
poštou, za poplatok podľa cenníka
prevezmete si ju osobne u nás v zákazníckom centre

ODPORÚČANÉ SPÔSOBY PLATBY SÚ:

PLATOBNÝM PRÍKAZOM, ktorý si budete mesačne zadávať vo Vašej banke, prípadne cez internetbanking, na účet uvedený na prvej strane Vašej zmluvy. Ako variabilný symbol uvádzajte Vaše zákaznícke číslo /je stále rovnaké a je uvedené na každej faktúre/.

TRVALÝM PRÍKAZOM, ktorý si zadáte vo vašej banke, prípadne cez internetbanking na na účet uvedený na prvej strane Vašej zmluvy. Ako variabilný symbol uvádzajte Vaše zákaznícke číslo /je stále rovnaké a je uvedené na každej faktúre/. Tento spôsob platby preferujeme ako najvýhodnejšiu a najjednoduchšiu formu realizácie úhrad pokiaľ využívate službu internet, nakoľko mesačná suma za službu je stále rovnaká. Zákazníkom, ktorí využívajú IPTV a zadali si trvalý príkaz odporúčame každý mesiac skontrolovať výšku fakturovanej sumy, či nedošlo k doobjednaniu ďalších platených služieb.

Výhody:

Platba odchádza z Vášho účtu automaticky, v deň ktorý si určíte Vy sami. Do troch pracovných dní je zúčtovaná a platby sú prehľadné a ľahko overiteľné.
Mesačne si len skontrolujete vo svojom výpise z účtu realizovanú úhradu.

PRIAMYM VKLADOM na na účet uvedený na prvej strane Vašej zmluvy. Ako variabilný symbol uvádzajte Vaše zákaznícke číslo /je stále rovnaké a je uvedené na každej faktúre/.

POŠTOVOU POUKÁŽKOU typu U na pobočkách Slovenskej pošty. Poukazy s predtlačenými údajmi SEVENET-u si môžete vyzdvihnúť u nás v zákazníckom centre.

Nevýhody:

Čas potrebný na spracovanie platby je oveľa dlhší ako pri bankových operáciách /takáto platba je spracovaná a zúčtovaná do 7 prac. dní/.
Platby nie sú prehľadné a rýchlo overiteľné, tak ako je to pri prevodoch bankou, a je potrebné si odkladať doklady o platbách.
Poplatok na pošte za spracovanie je od 0,40 EUR

Postup Podniku v prípade neplatenia faktúr

Podľa všeobecných zmluvných podmienok sa predpokladá, že úhrady za všetky poskytované služby budú realizované v dátume splatnosti, t.j. do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade, že je so zákazníkom zmluvne dohodnutá iná doba splatnosti faktúr, je táto doba vyznačená na doklade, ktorým sa fakturujú služby.

V prípade, že pohľadávka nie je uhradená v dátume splatnosti, postupuje spoločnosť SEVENET s.r.o., (ďalej len Poskytovateľ) nasledovne:

1. UPOMIENKA, ak Účastník nezaplatil cenu za službu v termíne splatnosti, Poskytovateľ môže zaslať Účastníkovi nespoplatnenú upomienku, predovšetkým formou krátkej textovej správy SMS alebo elektronickej pošty.

2. POPLATOK ZA UPOMIENKU, ak Účastník nezaplatil cenu za službu ani 15 dní po dni po jej splatnosti, Poskytovateľ môže Účastníkovi zaslať 1. písomnú upomienku, táto môže byť spoplatnená podľa Cenníka služieb (Doplnkové služby).

3. POKUS O ZMIER – OZNÁMENIE O ODPOJENÍ, ak Účastník nezaplatil cenu za službu ani 30 dní po dní po jej splatnosti, Poskytovateľ môže Účastníkovi zaslať 2. písomnú upomienku, táto môže byť spoplatnená podľa Cenníka (Doplnkové služby). Poskytovateľ je zároveň oprávnený obmedziť rozsah služby poskytovanej Účastníkovi.

4. PRERUŠENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB, ak Účastník nezaplatil cenu za službu ani 45 dní po dní po jej splatnosti, Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.Na základe osobného posúdenia Podnik nepristúpi k odpojeniu, ak zákazník svojou reakciou oznámi dátum úhrady. Znovupripojenie je možné po úhrade všetkých posplatných záväzkov, a to až po prijatí platieb. V prípade, že dôjde k prerušeniu fakturácie poskytovaných služieb, Podnik je oprávnený postupovať podľa platného cenníka, zmluvy a všeobecných podmienok a dofakturovať zákazníkovi poskytnuté výhody. V prípade znovupripojenia môže zákazník využiť aj možnosť doplatiť cenu pripojenia za prerušené obdobie a zachovať si tak výhody plynúce z viazanosti.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ak je napriek písomnej výzve Poskytovateľa Účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči Poskytovateľovi, Poskytovateľ môže postúpiť svoju peňažnú pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu Účastníka. Toto právo Poskytovateľ nemôže uplatniť, ak Účastník ešte pred postúpením pohľadávky uhradil Poskytovateľovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je Poskytovateľ povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.

6. VYMÁHANIE POHĽADÁVKY, v prípade vymáhania dlžnej ceny alebo akéhokoľvek iného peňažného záväzku, všetky náklady spojené s mimosúdnym, so súdnym, rozhodcovským alebo exekučným vymáhaním pohľadávky znáša Účastník.

Našim cieľom je kvalitné poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb. Nevyhnutným predpokladom pre to je aj včasná a bezproblémová realizácia úhrad za tieto služby. Preto ponúkame viacero možností úhrady platieb za služby. Prosíme Vás, aby ste platbám za služby venovali náležitú pozornosť a prispeli tak k ich bezproblémovému využívaniu vo Vašej domácnosti.

Technická špecifikácia

SEVENET s. r. o., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

Tel./fax: 0918 873 772 email: info@sevenet.skTECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TŠÚR 01Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke

Účastnícka prípojka pre prístup do siete internet

Technické parametre účastníckeho rozhrania

V Štúrove dňa 01.01.2013

IČO: 36 671 754 Tatrabanka,

DIČ: 2022240308 č. účtu: SK90 1100 0000 0026 2685 4429

IČ DPH: SK22023235665

Obchodný register: Okresný súd Nitra

Oddiel: SRO, vl.č. 18582/N

OBSAH:1. Úvod

2. Predmet špecifikácie

3. Koncový bod siete

4. Rozhranie IEEE 802.3

5. Rozhranie IEEE 82.11

6. Skratky

6. Odkazy pre pouţité technické dokumenty

1. ÚVODTento dokument vypracovala spoločnosť SEVENET s. r. o., Továrenská 1, 943 03

Štúrovo, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitri, oddiel Sro, vl.č. 18582/N, IČO: 36671754 na základe, Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ako technické špecifikácie rozhraní elektronických komunikačných služieb prostredníctvom káblových distribučných systémov (KDS).

Dokument nie je súčasťou žiadnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a užívateľom.

Dokument má len informatívny charakter.2. PREDMET ŠPECIFIKÁCIETechnická špecifikácia rozhrania popisuje elektrické, mechanické a funkčné vlastnosti rozhrania pre koncové zariadenia používané na poskytovanie služby retransmisie televíznych a rozhlasových programov prostredníctvom káblového distribučného systému.3. KONCOVÝ BOD

SIETE

V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:

– rozhranie ethernet s prenosovou rýchlosťou 10Mbit/s resp. 100Mbit/s podľa

normy IEEE 802.3 [1]

– rozhranie wireless LAN 2,4 GHz, 5 GHz podľa normy IEEE 802.11 /b, g, a/4. ROZHRANIE IEEE 802.3

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú

Špecifikácií IEEE 802.3.4.1 Fyzické charakteristiky rozhrania

Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporúčanie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodičové podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s alebo podľa 100BASE T2 pre rýchlosti 100Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.Koncovým bodom siete je:– vidlica RJ45 účastníckej prípojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173 [3]), v prípade že nie je inštalovaná účastnícka zásuvka, alebo

– účastnícka zásuvka RJ45. Koncové zariadenie sa pripája pomocou prípojnej

šnúry kategórie 5 (EN 50173[4]) ukončenej vidlicou RJ45.

Priradenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3:


Vývod Popis okruhu Okruh
1 Transmitted data TD +
2 Transmitted data TD –
3 TD +
4
5
6 RD –
7
8 Received data

5. ROZHRANIE IEEE 802.11

K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačne zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11 a IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

5.1. Fyzické charakteristiky rozhrania

Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporučania IEEE 802.11a, IEEE 802.11b

Rozhranie je rádiové s moduláciu FHSS, resp. DSSS. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.6. SKRATKY

IEEE – Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov

10BASE-T – rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

100BASE-T2 – rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

FHSS – Frequency hopping spread spectrum

DSSS – Direct sequence spread spectrum7. ODKAZY NA POUŽITÉ TECHNICKÉ DOKUMENTY


[1] IEEE 802.3: 2002, IEEE standart for information technology – Telecommunications and informatin exchange between systems – Local and Metropolitan area networks – Specific requirements. Part 3: Carrier sense Multiple access with collision detektion(CSMA/CD) accessmethod and physical Layer specification.
[2] Standard IEEE 802.11a-1999 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control

(MAC) and Physical Layer (PHY) specification: High-speed Physical Layer in the 5

GHz Band. Supplement to IEEE standard for information technology- Telecomunicatons and information exchange between systems – Local and Metropolitan area networks – Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.
[3] Standard IEEE 802.11b,g -1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information Technology – Telecommunicatons and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requiments. Institute of Electrical and Electronics Enginieers, USA, 2000.
[4] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA POSKYTOVANIE

SLUŽBY PRÍSTUPU DO SIETE INTERNET SPOLOČNOSTI SEVENET s.r.o.

(ďalej len „VP“)

vydané v súlade so zákonom NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách1.Vymedzenie základných pojmov
SEVENET s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, ICO 36 671 754, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 18582/N (ďalej len „Spoločnosť“), je v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) a v rozsahu licencie udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Licencia“) na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a komunikačnej služby prostredníctvom rádiovej siete v súlade s všeobecným povolením č.1/2011 na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby.
Zmluva je zmluva o pripojení spolu s dodatkami a osobitnými dohodami, na základe ktorej sa Spoločnosť zaväzuje pripojiť koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka na elektronickú komunikačnú sieť Spoločnosti a poskytovať Účastníkovi dohodnuté Služby a Účastník sa zaväzuje platiť cenu za zriadenie pripojenia na komunikačnú sieť Spoločnosti. a využívanie Služby. Každý ďalší vzťah, ktorý vznikne medzi Spoločnosťou a Účastníkom po uzavretí Zmluvy a ktorého predmetom je poskytovanie Služby Účastníkovi podľa týchto Všeobecných podmienok, sa považuje za dodatok k Zmluve.
Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiadala spôsobom podľa týchto Všeobecných podmienok Spoločnosti o uzatvorenie Zmluvy na poskytovanie Služby.
Účastník je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená objednávať a používať Služby Spoločnosti na základe Zmluvy.
Zodpovedný zástupca Účastníka je osoba, ktorá je oprávnená konať v mene Účastníka vo všetkých úkonoch súvisiacich s uzatvorením Zmluvy, jej zmenami a vo všetkých úkonoch súvisiacich s poskytovaním Služby podľa týchto Všeobecných podmienok, a to na základe platných právnych predpisov alebo na základe osobitného písomného splnomocnenia od Účastníka.
Kontaktná osoba je osoba na strane Účastníka, s ktorou bude Spoločnosť, resp. jej subdodávatelia v priamom kontakte pri Zriaďovaní pripojenia a počas poskytovania Služby. Účastník je pritom povinný oznámiť kontaktné údaje tejto Kontaktnej osoby Spoločnosti a zároveň zabezpečiť, aby Kontaktná osoba bola počas Zriaďovania pripojenia a počas poskytovania Služby k dispozícii Spoločnosti podľa jej pokynov. Identifikačné údaje Kontaktnej osoby sú uvedené v Objednávke.
Zriadenie pripojenia predstavuje súhrn úkonov, ktorých vykonanie zabezpečuje Spoločnosť a po vykonaní ktorých je možné pripojiť koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka ku Koncovému bodu okruhu v mieste identicky špecifikovanom Účastníkom (napr. budova, objekt, pozemok identifikované súpisným, resp. parcelným číslom) v Objednávke, t.j. po vykonaní ktorých je možné vykonať Pripojenie, zriadenie pripojenia zahŕňa nastavenie technických parametrov Siete a v prípade, že je to potrebné aj zriadenie a prenájom Prístupového okruhu a inštaláciu Zariadení alebo ich obstaranie.
Pripojením sa pre účely Zmluvy rozumie úkon, nasledujúci po vykonaní Zriadenia pripojenia, a na základe ktorého je koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka pripojené ku Koncovému bodu okruhu. Na základe Pripojenia Účastník môže využívať Služby poskytované Spoločnosťou podľa Zmluvy a v súlade s Popisom Služby a Všeobecnými podmienkami.
Koncový bod okruhu je zariadenie poskytovateľa ku ktorému sa pripája koncové telekomunikačné zariadenie Účastníka. Koncovým bodom okruhu je z hľadiska technologických prostriedkov Terminál mikrovlného spoja, laserového spoja, koncové zariadenie prenajatého metalického alebo optického spoja s komunikačným rozhraním definovaním v objednávke.
Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „Sieť“) je súhrn fyzicky a logicky prepojených telekomunikačných zariadení prevádzkovaných Spoločnosťou používaných na prenos dát a poskytovanie Služby v súlade s Licenciou. Rozhraniami Siete sú jej koncové body, v ktorých je Sieť pripojená k iným verejným telekomunikačným sieťam a systémom zriaďovaným, resp. prevádzkovaným inými prevádzkovateľmi a v ktorých sú k nej cez Prístupové okruhy pripojení Účastníci. Súčasťou Siete je aj riadiace a dohľadové stredisko Siete Spoločnosti ( ďalej len „Stredisko“).
Služba alebo Služby pozostávajú z dátovej služby a s ňou spojenými inými doplnkovými a ostatnými telekomunikačnými službami (produktmi) poskytovanými na technologickej báze dátovej služby, ako aj ďalšie produkty, ktorých predmetom je prenos dát prostredníctvom Siete Spoločnosti v kvalite a za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach a v Zmluve. Služby poskytuje Spoločnosť Účastníkovi v súlade so Všeobecnými podmienkami za sadzby uvedené v aktuálnom Cenníku služby Spoločnosti a to na základe Zmluvy a Všeobecných podmienok, prípadne osobitných dohôd. Súčasťou poskytovania Služby nie je predaj koncového telekomunikačného zariadenia, ak nie je dohodnuté inak.
Objednávka je formulár, na základe ktorého si Účastník objednáva poskytovanie Služby a definuje svoju požiadavku na Zriadenie pripojenia, zrušenie alebo preloženie Služby, definuje parametre Služby alebo ich zmenu, definuje Prístupový okruh, určuje umiestnenie Koncového bodu okruhu, stanovuje technickú charakteristiku a špecifikáciu Služby. Objednávka taktiež obsahuje údaje o Účastníkovi, požadovaný dátum Zriadenia pripojenia ako aj iné údaje podľa pokynov Spoločnosti potrebné pre Zriadenie pripojenia. Okrem vyššie uvedeného, Objednávka musí obsahovať údaje špecifikujúce, či sa pri Zriadení pripojenia majú využiť existujúce Vnútorné rozvody a aj údaje o tom, kto je ich vlastníkom alebo správcom a súhlas vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadený koncový bod pripojenia. Objednávka sa po jej akceptácii Spoločnosťou stáva ako dodatok k Zmluve jej neoddeliteľnou súčasťou.
Požiadavka na obhliadku je úkon Spoločnosti , na základe ktorého Spoločnosť preveruje možnosť technickej realizácie zriadenia pripojenia Účastníka resp. Záujemcu v zmysle jeho technických požiadaviek. Tento úkon si Spoločnosť vyhradzuje pred podpisom Zmluvy.
Cenník je aktuálna tarifa Služby Spoločnosti . Obsahuje úpravu cien za poskytované Služby, príplatkov a bezplatne poskytovaných Služby, ako aj podmienky, za ktorých sa tieto sadzby uplatňujú. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
Odovzdávací protokol je listina potvrdzujúca Zriadenie pripojenia a identifikuje Zariadenia Spoločnosti , prostredníctvom ktorých Spoločnosť poskytuje dohodnutú Službu a ktoré boli odovzdané Účastníkovi do užívania v súvislosti so zriadeným Prístupovým okruhom. Odovzdávací protokol obsahuje aj skutočný dátum Aktivácie Služby. Za Účastníka podpisuje Odovzdávací protokol Kontaktná osoba.
Prístupový okruh je telekomunikačný okruh, ktorý slúži alebo má slúžiť na pripojenie koncového telekomunikačného zariadenia Účastníka k Sieti za účelom poskytovania Služby. Prístupový okruh je špecifikovaný v Objednávke. Súčasťou prístupového okruhu môže byť aj prenajatý telekomunikačný okruh, ktorý má Spoločnosť prenajatý od iného telekomunikačného operátora za účelom realizácie a poskytovania Služby Účastníkovi.
Virtuálny okruh je telekomunikačný okruh, ktorý umožňuje prenos dát medzi jeho koncovými bodmi a je tvorený súborom technických a sieťových prostriedkov.
Koncovým bodom okruhu je fyzické rozhranie, charakterizované funkčnými, mechanickými, elektrickými a protokolovými vlastnosťami, na ktoré sa pripája koncové telekomunikačné zariadenie. Koncovým bodom okruhu môže byť aj rozhranie s inými telekomunikačnými sieťami prevádzkovanými inými prevádzkovateľmi ako je telekomunikačná sieť Spoločnosti .
Zariadenie alebo Zariadenia sú telekomunikačné zariadenia vo vlastníctve Spoločnosti , ktoré slúžia na Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služby.Zariadenia tvoriace kompletné vybavenie, ktoré ponecháva Spoločnosť Účastníkovi do užívania počas trvania zmluvy špecifikovanej v Zmluve o poskytovaní služieb sú vo vlastníctve Spoločnosti. V prípade potreby a podľa svojho uváženia môže Spoločnosť zariadenie meniť, doplňovať či upravovať, k čomu je oprávnený vyžadovať od Účastníka potrebnú súčinnosť (vstup do priestorov a pripojenia za prítomnosti Účastníka, resp. ním povereného zástupcu).
Účastník nie je oprávnený premiestňovať, ani umožniť premiestnenie ktoréhokoľvek zariadenia z adresy inštalácie, ani inak ním manipulovať. Takisto nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do zariadení a v prípade, že tak urobí, zodpovedá za poškodenie, či stratu zariadenia. Účastník je oprávnený používať zariadenie iba v súlade s účelom a pokynmi Spoločnosti a nie je oprávnený so zariadením akokoľvek disponovať napr. toto scudziť, vypožičať, založiť, či zriadiť k nemu akékoľvek práva v prospech tretích osôb.
Vnútorný rozvod je tvorený telekomunikačnými okruhmi umiestnenými v objekte alebo objektoch, v ktorých bude na základe Zmluvy vykonané Zriadenie pripojenia. Vnútorný rozvod je súčasťou Prístupového okruhu.
Evidenčné číslo objednávky je číslo, pridelené Spoločnosťou Účastníkovi, ktoré jednoznačne identifikuje Účastníka a určuje jeho Objednávku.
Prístupové meno Účastníka slúži na identifikáciu Účastníka pri niektorých Službách. Prístupové meno Účastníka je pridelené Účastníkovi Spoločnosťou spolu s Heslom.
Heslo slúži na overenie autorizovaného použitia Prístupového mena Účastníka. Sieťová adresa slúži na identifikáciu koncového bodu pri niektorých Službách.
Požadovaný dátum je v Objednávke uvedený dátum, ku ktorému Účastník žiada o Zriadenie pripojenia konkrétnej Služby. Účastník berie na vedomie, termíny pre zriadenia služby uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.
Aktivácia Služby predstavuje úkon Spoločnosti , ktorý umožní Účastníkovi využívanie Služby podľa Zmluvy a Všeobecných podmienok.
Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Spoločnosti , ktorý dočasne znemožní Účastníkovi využívanie Služby
Porucha je taký stav služby, kedy Účastník nemôže využívať Službu, resp. kedy Služba nedosahuje dohodnutú úroveň parametrov Služby. Poruchou nie je akékoľvek prerušenie napájania Zariadenia elektrickou energiou.
Servis je súhrn úkonov a činností poskytovaných Spoločnosťou za účelom odstránenia Poruchy. Za Servis sa považuje aj diaľkové odstránenie Poruchy zo Strediska.
Doba zásahu je doba nevyhnutná pre začatie odstraňovania Poruchy. Doba zásahu zahŕňa prípravnú fázu odstraňovania Poruchy, v ktorej prebieha tiež lokalizovanie a diagnostikovanie vzniknutej Poruchy.
Dohodnutá úroveň je garantovaný kvalitatívny stupeň úrovne poskytovania Služby Účastníkovi na základe Zmluvy a Všeobecných podmienok a definovaný v Objednávke.
Podpora je telefonické poskytovanie pomoci a iných informácií, ohľadne poskytovania, fungovania a realizácie Služby, ak pomoc a informácie nemusia byť vzhľadom na svoju povahu poskytnuté zo strany Spoločnosti priamo na mieste.Popis služby

Prístup do siete Internet je dátová služba, ktorá zabezpečuje nepretržitý prístup do siete Internet. Služba je nezávislá od objemu prenesených dát. Podporovaná škála prenosových rýchlostí je 64 kbit/s – n x 2048 kbit/s. Pripojenie Účastníckej LAN do Internetu je realizované pripojením LAN do Siete Spoločnosti , odkiaľ je prevádzka smerovaná do verejnej internetovej siete. Prenosové médium pre pripojenie Účastníckej LAN je rovnaké ako pri službách VPN s rozhraniami na koncovom bode prístupového okruhu X.21, V.35, Ethernet. Konektivita je zabezpečená cez dvoch a viac nadnárodných internetových operátorov. Službu je možné doplniť o prenajaté telekomunikačné zariadenie (smerovač, firewall), ktoré zabezpečuje oddelenie LAN a WAN komunikácie. K službám Spoločnosť poskytuje doplnkové služby – mailhosting, serverhosting.Práva a povinnosti Spoločnosti

Spoločnosť je povinná:
uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom o poskytovanie služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa § 42, ods.1 písm.c) zákona
predkladať Účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie Služby
viesť evidenciu osobných údajov (podľa § 55, ods.1 písm.b) zákona) všetkých účastníkov svojej siete
pokiaľ je to technicky možné, zablokovať na žiadosť Účastníka na jeho náklady prístup k telekomunikačnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže
poskytovať Služby špecifikované a dohodnuté Zmluvou
udržiavať Sieť v takom technickom stave, aby boli dosiahnuté požadované parametre Služby a Dohodnutá úroveň
informovať Účastníka o zmenách ovplyvňujúcich ním využívané Služby
realizovať zmeny Zmluvy a ďalšie zmeny, o ktoré Účastník požiadal spôsobom podľa Všeobecných podmienok, a to v rámci svojich technických a kapacitných možností
Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má Spoločnosť právo najmä:
na zaplatenie ceny poskytnutých Služby Účastníkom podľa Všeobecných podmienok, Cenníka a Zmluvy, ak jej vyúčtovanie doručila Spoločnosť účastníkovi najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia; to neplatí pri vyúčtovaní predplatených služby
na náhradu škody spôsobenej na Sieti a na telekomunikačnom zariadení vo vlastníctve Spoločnosti .
odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak:
3.2.c.1.jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné
3.2.c.2.záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, pretože je dlžníkom Spoločnosti alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním, alebo vypovedal s ním zmluvu
3.2.c.3.záujemca nesúhlasí so Všeobecnými podmienkami.
dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie telekomunikačnej služby z dôvodu:
3.2.d.1.jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu
3.2.d.2.nezaplatenia splatnej ceny za telekomunikačnú službu v lehote upravenej v týchto Všeobecných podmienkach, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy
3.2.d.3.porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka
za zneužívanie Služby sa považuje najmä, ak:
3.2.e.1.sa dodatočne po uzavretí Zmluvy preukáže, že Účastník je dlžníkom telekomunikačného podniku
3.2.e.2.účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií
3.2.e.3.účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na narušenie Siete, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službám alebo k Sieti
3.2.e.4.účastník sa pokúsi o preťaženie Siete akýmkoľvek spôsobom, alebo uskutoční čo i len pokus namierený proti integrite Siete
3.2.e.5.účastník sprostredkuje Služby tretím osobám bez písomnej dohody so Spoločnosťou SEVENET s.r.o.
3.2.e.6.účastník zasiela nevyžiadanú elektronickú poštu:
3.2.e.6.1.Elektronickou poštou je akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne
3.2.e.6.2.Na účely priameho marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty, vrátane služby krátkych správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Za súhlas sa považuje aj súhlas osoby, ktorú užívateľ splnomocnil na používanie svojho prístupu k sieti. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu, z ktorej nie je známa adresa a totožnosť odosielateľa, na ktorú môže užívateľ zaslať žiadosť o skončenie zasielania takýchto správ.
3.2.e.7.Takéto prerušenie nezbavuje Účastníka povinnosti uhrádzať poplatky za telekomunikačné služby
Overiť identifikačné a iné osobné údaje Záujemcu o uzavretie Zmluvy zákonným spôsobom
zaslať Účastníkovi zálohovú faktúru splatnú do troch dní odo dňa doručenia, t. j. ešte pred ukončením fakturačného obdobia, ak má dôvodné podozrenie, že Účastník nebude riadne uhrádzať svoje záväzky, alebo ak tretej osobe umožňuje zneužívanie Služby, s čím Účastník súhlasí
uskutočniť prevod zmluvných práv a povinností podľa Zmluvy na tretiu osobu za súhlasu a poskytnutia súčinnosti pôvodného a nového Účastníka až po preukázanom uhradení všetkých záväzkov voči Spoločnosti a ak je to technicky uskutočniteľné; za záväzok voči Spoločnosti sa považuje pre účely tohto ustanovenia aj záväzok Účastníka pred lehotou splatnosti; na prevod zmluvných práv a povinností podľa tohto ustanovenia nemá Účastník právny nárok
zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, ak je to potrebné z dôvodu jej ochrany alebo ochrany Účastníka a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady zo strany Účastníka
zmeniť obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať vyúčtovanie – daňový doklad Účastníkovi (ďalej len „fakturačné obdobie“)
vyfakturovať dodatočne Služby, ktoré z technických príčin nebolo možné zahrnúť do faktúry za obdobie, v ktorom boli poskytnuté
informovať Účastníka o Službách, produktoch a iných aktivitách
3.2.m.na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie Služby bez predošlého upozornenia:
3.2.m.1.z dôvodov závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu štrajkov, havárií charakteru živelných pohrôm, z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií, brannej pohotovosti štátu a podobne, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo v prípade údržby, opravy a reštrukturalizácie Siete, ako aj v prípade vykonania opráv, servisu a údržby telekomunikačných zariadení
3.2.m.2.v prípade, že k takémuto obmedzeniu alebo prerušeniu bude Spoločnosť povinná pristúpiť podľa rozhodnutia príslušného štátneho orgánu Slovenskej republikyPráva a povinnosti Účastníka

Okrem ďalších povinností uvedených vo Všeobecných podmienkach je Účastník povinný najmä:
používať Služby v súlade so Zákonom, Zmluvou a týmito Všeobecnými podmienkami, prípadne písomných pokynov a návodov Spoločnosti a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku
platiť cenu za poskytnutú za Zriadenie pripojenia ako aj všetky súvisiace náklady a uhrádzať cenu za využívanie Služby v súlade so Zmluvou a Cenníkom
používať iba koncové telekomunikačné zariadenie schválené Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky
oznamovať po celý čas platnosti Zmluvy Spoločnosti na obchodné oddelenie písomne:
4.1.d.1.zmenu Kontaktnej osoby a Zodpovedného zástupcu, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný priložiť doklad, preukazujúci takúto zmenu
4.1.d.2.zmenu svojich identifikačných údajov, ak je právnickou osobou alebo podnikateľom, a to najmä adresy bydliska alebo sídla, fakturačnej adresy, bankového spojenia, názvu alebo mena, právnej formy, IČO a DRČ, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný priložiť doklad preukazujúci takúto zmenu
4.1.d.3.zmenu svojich identifikačných údajov, ak je fyzickou osobou nepodnikateľom, a to najmä mena, priezviska, adresy bydliska, bankového spojenia a fakturačnej adresy, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zmluvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň povinný predložiť doklad preukazujúci takúto zmenu
používať i dodatočne zavedené spôsoby ochrany Siete
dodržiavať a riadiť sa dodatkami k Zmluve, ako aj osobitnými dohodami o využívaní ďalších produktov a služby Spoločnosti
doplniť každé oznámenie zaslané Spoločnosti , ak bolo zaslané faxom, elektronickou poštou, telegraficky alebo iným spôsobom ako doručením originálu, predložením jeho originálu najneskôr do troch dní, ak nebolo dohodnuté inak; na oznámenia, ktoré neboli v tejto lehote takto doplnené, sa neprihliada
poskytovať podľa požiadaviek Spoločnosti všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie povinností Spoločnosti vyplývajúcich jej zo Zmluvy, najmä pri vykonávaní Zriadenia pripojenia a umožniť Spoločnosti prevádzku, údržbu, meranie a kontrolu Zariadení v objektoch, v ktorých sa vykonáva Zriadenie pripojenia
Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má Účastník právo najmä:
na uzavretie Zmluvy so Spoločnosťou , ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa § 42, ods.1 písm.c) zákona
poskytnutie služby dohodnutej v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu podľa cenníka
bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil
vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade zavinenia Spoločnosťou ; o vrátenie musí Účastník požiadať, najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovanej služby.
obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na obchodné oddelenie Spoločnosti .
sprostredkovávať poskytovanie Služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody so Spoločnosťou.Podmienky uzavretia Zmluvy

Práva a povinnosti Spoločnosti a Účastníka sa budú riadiť Zákonom, Zmluvou vrátane jej príloh, Všeobecnými podmienkami, ako i platným Cenníkom Spoločnosti , prípadne osobitnými dohodami.
VP a platný Cenník prevezme Účastník pri uzavretí Zmluvy. Formuláre Zmlúv , a Cenníky sú prístupné na obchodnom oddelení Spoločnosti .
Záujemca o uzatvorenie Zmluvy v súlade so Všeobecnými podmienkami predloží Spoločnosti na príslušnom formulári a v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami riadne vyplnenú a podpísanú Objednávku a vyplnenú a podpísanú Zmluvu. Toto predloženie Zmluvy spolu s Objednávkou sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Záujemca je povinný predložiť na požiadanie platné doklady potrebné k jeho identifikácii a k prevereniu splnenia podmienok nevyhnutných na uzatvorenie Zmluvy. Záujemca je svojím návrhom viazaný na uzatvorenie Zmluvy špecifikovanom po dobu 30 dní odo dňa doručenia Objednávky Spoločnosti . V tejto lehote je Spoločnosť povinná oznámiť Záujemcovi možnosť a podmienky poskytnutia požadovanej Služby.
Podmienkou pre uzavretie Zmluvy je predloženie dokladov podľa bodu 5.3. Všeobecných podmienok. Spoločnosť je oprávnená pred podpisom Zmluvy vykonať preverenie skutočností uvedených v bode 5.5. Všeobecných podmienok. Zmluva je platne uzatvorená dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
Spoločnosť má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy podľa bodu 3.2.c týchto všeobecných podmienok
Zmluva nemôže byť uzavretá, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo v rozpore so všeobecne zachovávanými obchodnými zvyklosťami. Zmluva taktiež nemôže byť uzavretá, ak záujemca o uzavretie Zmluvy nepristúpil na podmienky upravené v Zmluve, VP, platný Cenník a v prípade, pokiaľ neboli splnené ostatné podmienky pre uzatvorenie zmluvy podľa týchto Všeobecných podmienok.
Ak Záujemca nie je vlastníkom, alebo správcom nehnuteľnosti a Vnútorného rozvodu potrebného pre Zriadenie pripojenia a poskytovanie Služby, je možné uzatvoriť Zmluvu len za podmienky, že Záujemca zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti a vnútorných rozvodov s ich využitím na požadovanú Službu.
Ak sa pre zriadenie Prístupového okruhu bude požadovať aj vybudovanie nového vnútorného rozvodu, je možné uzatvoriť Zmluvu o pripojení len za podmienky, že Záujemca zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s vybudovaním vnútorného rozvodu.
Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prevádzkou telekomunikačných rozvodov a Zariadení, prostredníctvom ktorých je poskytovaná Služba na základe súhlasu podľa ustanovení bodov 5.7 a 5.8 tohto článku.Zmena Zmluvy a Služby

Účastník má právo počas platnosti Zmluvy písomne požiadať o vykonanie zmeny Zmluvy. Zmluvu je možné zmeniť len na základe dohody oboch zmluvných strán, v písomnej forme, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predložením riadne vyplnenej Objednávky Spoločnosti môže Účastník požiadať o zriadenie novej Služby, zmenu parametrov Služby, alebo zrušenie Služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predložená Objednávka podľa tohto bodu je návrhom na zmenu, prípadne zrušenie Služby. Účastník je povinný uviesť popis požadovanej zmeny, identifikovať pôvodnú Objednávku a zmluvu, ktorej sa táto zmena týka, s uvedením mena, obchodného mena, iného identifikačného údaju, IČ, DRČ, dátumu podania žiadosti, podpisu Účastníka alebo jeho Zodpovedného zástupcu a odtlačku pečiatky, ak ňou Účastník alebo fyzická osoba disponuje, alebo ak to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu vyplýva z výpisu z obchodného registra alebo z iného dokladu, preukazujúceho jeho právnu subjektivitu, a pokiaľ to umožňuje spôsob realizácie žiadosti o zmenu Zmluvy.
Účastník a Spoločnosť sa dohodli, že akceptácia Objednávky uvedenej v bode 6.1 týchto Všeobecných podmienok Spoločnosťou sa považuje za zmenu rozsahu poskytovanej služby, dohodnutú obidvomi zmluvnými stranami. Spoločnosť je povinná najneskôr do 30 dní od prevzatia Objednávky túto odmietnuť alebo akceptovať a rozhodnutie oznámiť Účastníkovi. Po túto dobu je Účastník svojím návrhom špecifikovaným v Objednávke viazaný.
Na dohodu o zmene Zmluvy sa nevyžaduje písomná forma v prípadoch, ak sa menia VP, alebo Cenník. Dohoda o zmene ceny alebo Služby podľa Cenníka, medzi Spoločnosťou a Účastníkom sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby počas účinnosti zmenenej ceny Služby podľa Cenníka, s ktorými bol Účastník riadne oboznámený (podľa bodu 7.2), a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny.
Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Služby, alebo ceny služby, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny Služby. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny Služby.
Písomná forma dodatku k Zmluve sa vyžaduje najmä:
v súvislosti s prevzatím záväzkov Účastníka, ktorých dodržanie je podmienkou na poskytovanie cenových zliav Služby v rámci časovo obmedzených komerčných akcií Spoločnosti.
v súvislosti so sprístupnením doplnkových služby, ktorých poskytovanie vyžaduje splnenie ďalších špecifických podmienok podľa druhu zvolenej doplnkovej služby.Ceny a platobné podmienky

Ceny Služby sú dohodnuté v súlade s platným zákonom o cenách a sú uvedené a účtované podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Pre určenie výšky ceny poskytnutých Služby Účastníkovi je rozhodujúci odpočet poskytnutých Služby Účastníkovi podľa evidencie v informačnom systéme Spoločnosti
Spoločnosť má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za Služby. Spoločnosť je povinná písomne informovať Účastníka o zvýšení cien minimálne 15 dní pred dňom účinnosti ich zvýšenia.
Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zvýšením ceny Služby, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu oznámenej účinnosti zmeny ceny Služby, pričom je povinný uhradiť všetky pohľadávky voči Spoločnosti ešte pred odstúpením od Zmluvy. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti takejto zmeny ceny Služby.
Fakturačným obdobím Účastníka je jeden kalendárny mesiac, ak nebolo dohodnuté inak. Iné fakturačné obdobie ako jeden kalendárny mesiac je špecifikované v Zmluve. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia príslušného fakturačného obdobia je prvý deň tohto fakturačného obdobia.
Cenu Služby vyúčtuje Spoločnosť Účastníkovi prostredníctvom faktúry, ktorá je daňovým dokladom.
Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, resp. V splátkovom kalendári,najmä variabilný symbol, čiastku a číslo účtu Účastníka. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. To isté platí pre fyzické aj právnické osoby. V prípade nepripísania platenej sumy v prospech účtu Spoločnosti je Účastník povinný úhradu reklamovať voči subjektu, prostredníctvom ktorého úhradu realizoval.
Úhradu faktúry inkasným spôsobom z bankového účtu Účastníka, zmenu bankového spojenia, zavedenie alebo zrušenie uvedeného spôsobu platby, je nutné oznámiť Spoločnosti najmenej 7 pracovných dní pred termínom splatnosti faktúry.
Ak Účastník uhrádza faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola úhrada pripísaná v prospech účtu Spoločnosti v plnej výške. Všetky poplatky spojené s úhradou faktúr znáša v plnom rozsahu Účastník.
Spoločnosť upozorní Účastníka prostredníctvom internetového pripojenia, (ďalej len „upomienka“) na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak neuhradil cenu Služby vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie. Poplatok za upomienku, ako aj všetky náklady spojené so súdnym alebo mimosúdnym vymáhaním pohľadávky znáša Účastník.
Spoločnosť je oprávnená započítať akékoľvek zálohy na Služby a preplatky Účastníka voči jeho všetkým existujúcim záväzkom zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých so Spoločnosťou vrátane záväzkov, ktoré ešte nie sú splatné, alebo ktoré sú už premlčané , a to bez ďalšieho výslovného súhlasu Účastníka.
Účastník je oprávnený uhradiť svoje záväzky aj spôsobmi dohodnutými so Spoločnosťou na základe osobitnej písomnej dohody.Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch

Účastník podpisom Zmluvy dáva Spoločnosti súhlas na zhromažďovanie a spracúvanie identifikačných, ako aj iných osobných údajov a informácií o sebe pre účely poskytovania Služby a prevádzkovania Siete Spoločnosťou, ako aj na zaradenie týchto identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o sebe do príslušných databáz.
Spoločnosť sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Účastníkovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi alebo dohodnutých s Účastníkom ich nebude oznamovať tretím osobám. Účastník súhlasí s tým, aby v súvislosti s výkonom práv Spoločnosti vyplývajúcich zo Zmluvy, táto poskytla jeho identifikačné a iné osobné údaje, ako aj informácie inak podliehajúce osobitnej ochrane tretím osobám.Reklamačný poriadok

Účastník je oprávnený podať reklamáciu:
na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že Spoločnosť nevystavila faktúru, alebo splátkový kalendár za Službu v súlade so Zmluvou a Cenníkom
týkajúcu sa kvality poskytnutej Služby
Spoločnosť si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v prípade, ak zníženie kvality poskytnutých Služby spôsobili okolnosti uvedené v bodoch 12.4. až 12.8. a 3.2.m Všeobecných podmienok
Reklamáciu na správnosť úhrady je Účastník oprávnený podať písomne a doručiť Spoločnosti v lehote do 30 dní od dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené Spoločnosti po uplynutí 30 dovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.
Účastník je oprávnený podať reklamáciu týkajúcu sa kvality Služby a to písomne s podpisom Zodpovedného zástupcu Účastníka ju doručiť Spoločnosti v lehote do 30 dní od dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené Spoločnosti po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.
V reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla Spoločnosti, IČO spolu s uvedením Evidenčného čísla objednávky, čísla zmluvy, ktorej sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.
Spoločnosť rozhodne o reklamácii do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu Spoločnosti . Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Pokiaľ je to vo vzťahu k predmetu reklamácie účelné, v rozhodnutí uvedie Spoločnosť aj krátke technické stanovisko, z ktorého vychádzala Spoločnosť pri rozhodovaní o reklamácii. Spoločnosť je povinná Účastníkovi písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie najneskôr do 60 dní , inak sa reklamácia považuje za uznanú.
Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade jeho zavinenia Spoločnosťou v súlade s VP; toto právo musí uplatniť v príslušnom podniku najneskôr do 3. mesiacov po obnovení poskytovania služby.
Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t. j. nezbavuje Účastníka povinnosti uhradiť faktúru do dňa splatnosti.
Ak sa na základe reklamácie zistí chyba na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka a rozsah poskytnutej služby, resp. nedostatok služby nemožno preukázateľné zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu priemernému rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov.
Ak výška ceny za službu, ktorú Účastník reklamuje presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, Spoločnosť je povinná umožniť Účastníkovi odklad zaplatenia ceny presahujúcej priemerný mesačný rozsah využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskoršie do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia, alebo na jej zaplatenie v troch mesačných splátkach.
V prípade, že bude reklamácia uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, prípadne Spoločnosť dohodne s Účastníkom iný spôsob odškodnenia.
V prípade ak sa zistí, že reklamácia je neopodstatnená Účastník nesplnil podmienku na odklad platby podľa bodu 9.9. Spoločnosť má nárok na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady.
V prípade, ak sa zistí, že reklamácia na kvalitu služby je neopodstatnená a Spoločnosti vznikli náklady spojené s prešetrovaním reklamácie, je oprávnený tieto náklady Účastníkovi vyúčtovať vo faktúre.Porucha a Servis

Poruchu ohlasuje Účastník telefonicky do strediska. Telefonické ohlásenie Poruchy musí obsahovať okrem podrobného technického popisu Poruchy aj Evidenčné číslo objednávky kvôli identifikácii služby v Sieti, prípadne ďalšie informácie požadované Spoločnosťou , ktoré sú bezprostredne potrebné k zahájeniu/poskytnutiu servisu, ako napr. prístupové meno
Účastník je povinný potvrdiť nahlásenie Poruchy písomne alebo faxom bez zbytočného omeškania od telefonického nahlásenia Poruchy. Písomné oznámenie musí podať Účastník alebo Zodpovedný zástupca, pričom toto musí obsahovať evidenčné číslo Zmluvy spolu s uvedením dátumu a hodiny telefonického nahlásenia Poruchy, podrobný technický popis Poruchy, Evidenčné číslo objednávky, meno osoby, ktorá Poruchu nahlásila a jej telefónne číslo bez zbytočného odkladu po telefonickom nahlásení Poruchy.
V prípade, že Účastník nepotvrdí písomne telefonické ohlásenie Poruchy v zmysle bodu 10.2, Spoločnosť nezodpovedá za poskytnutie Servisu podľa Zmluvy.
Nahlásením Poruchy v zmysle bodov 10.1. a 10.2. začne plynúť Doba zásahu. V rámci Doby zásahu Spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia na odstránenie Poruchy. Doba na odstránenie poruchy je stanovená na 4 hodiny, pokiaľ bola Porucha nahlásená počas pracovných dní v dobe od 8:00 do 16:00 hodín. V inom čase začne Doba zásahu plynúť od 8:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Spoločnosť je povinná Účastníka na základe jeho výzvy telefonicky informovať o priebehu riešenia Poruchy.
Porucha sa považuje za odstránenú okamihom obnovenia poskytovania Služby alebo okamihom obnovenia dohodnutej úrovne. Odstránenie Poruchy Spoločnosť Účastníkovi oznámi telefonicky.Sankcie

V prípade omeškania zákazníka s platením úhrad vyplývajúcich preň zo zmluvy a VZP je Spoločnosť oprávnená požadovať od zákazníka okrem nezaplatenej čiastky i úrok z omeškania podľa § 3 nariadenia vlády č.87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády č. 586/2008 Z.z. z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. V priebehu nasledujúceho kalendárneho mesiaca bude zákazníkovi po úhrade nedoplatkov umožnené za úhradu podľa aktuálneho cenníka opätovné pripojenie so zachovaním pôvodných zákazníkových dát. Po opätovnom neuhradení nedoplatkov zákazníkom Spoločnosti, ak nebolo dohodnuté inak, všetky pôvodné zákazníkove dáta zruší a túto zmluvu ukončí.Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody

Spoločnosť a Účastník zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku zavineného porušenia povinností uvedených v zákone, Zmluve a vo Všeobecných podmienkach. Spoločnosť ako aj Účastník nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak.
Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú Účastníkom neposkytnutím, chybným poskytnutím Služby alebo iným spôsobom, a to len do výšky pomernej časti ceny podľa Cenníka za dobu, počas ktorej neboli Účastníkovi poskytované Služby na základe zavinenia Spoločnosti , alebo boli poskytované chybne. Právo Účastníka na náhradu škody podľa tohto ustanovenia zaniká, ak si ho Účastník písomne neuplatní voči Spoločnosti do troch mesiacov od posledného dňa príslušného fakturačného obdobia
Účastník zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Zariadenia, prípadne za škodu spôsobenú nevhodným použitím a umiestnením Zariadenia.
Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia Služby najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia Siete alebo jej časti, ako aj siete prevádzkovanej iným operátorom alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity Siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služby. Spoločnosť taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím Služby v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
Spoločnosť nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky Služby.
Spoločnosť nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky Služby spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby sprístupnené v jej Sieti, ktoré poskytujú tretie strany.
Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Spoločnosť nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek prerušením Služby, prerušením spojenia a znížením kvality Služby v dôsledku poveternostných vplyvov.
Spoločnosť nezodpovedá za škodu vzniknutú Účastníkovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením Služby alebo Zariadenia zo strany Účastníka.
Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa primerane vzťahujú ustanovenia slovenského právneho poriadku.Trvanie a ukončenie Zmluvy

Pokiaľ boli splnené podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach, Zmluva je uzavretá podpisom oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú, pokiaľ nie je dohodnuté inak; najdlhšie na dobu platnosti Licencie Spoločnosti.
Zmluva zaniká:
13.2.a.uplynutím času, na ktorý bola uzavretá
13.2.b.dohodou účastníkov zmluvy
13.2.c.odstúpením od zmluvy
13.2.d.výpoveďou
Účastník môže odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak mu Spoločnosť:
13.3.a.oznámi zmenu zmluvných podmienok jeden mesiac vopred a Účastník tieto zmeny neakceptuje
13.3.b.opakovane, ani po reklamácii neposkytuje telekomunikačnú službu podľa zmluvy, alebo ju poskytuje s podstatnými vadami.
13.3.c.opakovane neodstráni reklamovanú Závadu telekomunikačnej služby v určenom čase
Účastník môže vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu pričom podmienkou výpovede je uhradenie všetkých záväzkov voči Spoločnosti.
Spoločnosť môže odstúpiť od Zmluvy, ak Účastník:
13.5.a.opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia Siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti
13.5.b.nezaplatí cenu za službu ani do 45 dní po dni splatnosti
13.5.c.pripojí na Sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitých predpisov (§43 odsek 5, písm.c)zákona), alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami, a ani na výzvu spoločnosti zariadenie neodpojí.
13.5.d.opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje spoločnosti kontrolu jej používania, najmä poskytnutie nepravdivých alebo neúplných identifikačných údajov súvisiacich s poskytovaním Služby alebo ak Účastník používa Služby protiprávnym spôsobom.
13.5.e.opakovane porušuje podmienky Zmluvy.
Spoločnosť môže tiež vypovedať Zmluvu v prípade, ak ďalej nemôže poskytovať Služby podľa Zmluvy v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby. Ak Spoločnosť vypovie Zmluvu z dôvodu modernizácie Siete, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služby podľa Zmluvy, je povinná s výpoveďou doručiť Účastníkovi ponuku na poskytovanie iných služby, technicky i cenovo blízkych, so zvýhodneným zriadením v súlade so Zákonom.
Vo výpovedi je Účastník povinný uviesť Evidenčné číslo objednávky, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje alebo je uvedená vo výpise z obchodného registra alebo v inom dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu. Na výpoveď Účastník použije tlačivo Objednávky, kde vyznačí, že sa jedná o výpoveď služby.
Výpovedná lehota je rovnaká pre Spoločnosť aj pre Účastníka. Výpovedná lehota uplynie posledný dne kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Spoločnosť aj Účastník sú oprávnení zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení v prípadoch stanovených Zmluvou, Všeobecnými podmienkami alebo v prípade, ak druhá zmluvná strana porušila ktorúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy alebo platných právnych predpisov podstatným spôsobom.
13.10.Spoločnosť je ďalej oprávnená zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, ak:
13.10.a.sa údaje uvedené Účastníkom v Zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé, čo by mohlo mať za následok vznik ujmy
13.10.b.je Účastník insolventný, najmä ak na majetok Účastníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak bola na Účastníka uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Účastník vstúpil do likvidácie.
13.10.c.pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu s Účastníkom budú evidované pohľadávky po lehote splatnosti.
13.10.d.Účastník neuhradí zálohovú faktúru podľa bodu 3.2.g týchto Všeobecných podmienok najneskôr do 15 dní odo dňa jej splatnosti
13.11.Túto Zmluvu je možné ukončiť aj na základe písomnej dohody Spoločnosti a Účastníka. Účastník, ktorý má záujem ukončiť Zmluvu dohodou, je povinný písomne požiadať o uzavretie takejto dohody. V návrhu dohody je Účastník povinný uviesť Evidenčné číslo objednávky, dátum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou Účastník disponuje alebo je uvedená vo výpise z obchodného registra alebo v inom dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu.
13.12.Smrťou fyzickej osoby, ktorá je Účastníkom alebo vyhlásením takejto fyzickej osoby za mŕtvu zmluva bez ďalšieho zaniká. Zmluva takisto zaniká zánikom právnickej osoby, ktorá bola Účastníkom.
13.13.Spoločnosť je oprávnená okamžite ako sa dozvie o skutočnosti, že Účastník zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol, zastaviť poskytovanie Služby.
13.14.Pri zániku Zmluvy z ktoréhokoľvek dôvodu nie je spoločnosť povinná vrátiť Účastníkovi aktivačné a zriaďovacie poplatky. Účastník je povinný vrátiť Spoločnosti Zariadenia prípadne iné veci, ktoré sú jej vlastníctvom.
13.15.Spoločnosť pri zániku Zmluvy zašle Účastníkovi konečné vyúčtovanie, ktoré je Účastník povinný uhradiť.
Oznamovanie
Spoločnosť a Účastník sa dohodli, že upomienka, faktúra, výpoveď a odstúpenie od Zmluvy alebo akékoľvek iné oznámenie (ďalej len „Listina“) podľa týchto Všeobecných podmienok sa budú oznamovať niektorým z nasledovných spôsobov:
14.1.a.kvalifikovaným oznámením
14.1.b.bežným oznámením
14.1.c.iným spôsobom
Za kvalifikované oznámenie sa považuje doporučené doručenie Listiny alebo doručenie Listiny s doručenkou na poslednú známu adresu Účastníka. Listina sa považuje za oznámenú dňom, kedy Účastník alebo iná osoba spôsobilá na právne úkony, bývajúca na tej istej adrese a ochotná obstarať odovzdanie Listiny Účastníkovi, prevezme oznamovanú Listinu a potvrdí jej prevzatie subjektu poverenému doručovaním. Ak nemožno Listinu oznámiť z akéhokoľvek dôvodu takýmto spôsobom, považuje sa Listina za oznámenú prvým dňom odbernej lehoty určenej na jej vyzdvihnutie po tom, ako bola táto Listina uložená u subjektu povereného doručovaním (napr. pošta).
Za bežné oznámenie sa považuje doručenie Listiny na poslednú známu adresu Účastníka stým, že v prípade akýchkoľvek pochybností ohľadné okamihu oznámenia sa Listina považuje za oznámenú siedmy kalendárny deň po jej odoslaní. Pokiaľ sa takýmto spôsobom doručuje upomienka alebo faktúra a Účastník ju nedostane do 15 dní po skončení fakturačného obdobia z dôvodu, že mu nemohla byť oznámená alebo z iných dôvodov, je povinný túto skutočnosť do 24 hodín oznámiť na pracovisko Spoločnosti. V prípade, ak tak v lehote 16 dní po skončení fakturačného obdobia neurobí, považuje sa faktúra, alebo upomienka za oznámenú posledným dňom tejto lehoty. Ak Účastník v tejto lehote oznámi spoločnosti, že faktúra mu nebola doručená, bude mu doručený opis faktúry.
Listina oznámená na ktorúkoľvek adresu uvedenú Účastníkom v Zmluve sa považuje za doručenú do dispozičnej sféry Účastníka.
Všetky spôsoby oznamovania sú rovnocenné, pričom spoločnosť SEVENET s.r.o. je oprávnená podľa vlastnej úvahy použiť na oznamovanie Listín ktorýkoľvek zo spôsobov uvedených v tomto článku.Právo a súdna príslušnosť

Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo zmluvných strán riešené Medzinárodným obchodným rozhodcovským súdom v Bratislave (ďalej len „MORS“) podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov, predovšetkým Rokovacieho poriadku MORS. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu MORS. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné v celom rozsahu. MORS môže rozhodovať spory vzniknuté z tejto zmluvy i podľa zásad spravodlivosti, ktoré prijal. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení zrušenia rozhodcovského rozsudku pre dôvod uvedený v § 40 písm. h) zákona c.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení v čase podania žaloby.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účel rozhodovania sporov MORS, sa nárok Spoločnosti považuje za osvedčený predložením nasledovných dokumentov:
15.3.a.zmluva
15.3.b.objednávka
15.3.c.preberací alebo odovzdávací protokol
15.3.d.faktúra
15.3.e.VP
Rovnako sa zmluvné strany dohodli, že pre účel rozhodovania sporov MORS, sa písomnosti, ktoré je Spoločnosť povinná doručovať Účastníkovi, považujú za doručené, ak boli Spoločnosťou zaslané na poslednú Účastníkom oznámenú adresu na doručovanie, bez ohľadu na to, či si Účastník príslušné písomnosti v odbernej lehote vyzdvihol, alebo ich prevzatie bezdôvodne odmietol. Účastník zodpovedá za to, že včas oznámi Spoločnosti zmenu adresy na doručovanie.
Spoločnosť a Účastník sa dohodli, že vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Zákona, sa spravujú Obchodným zákonníkom.Zmeny a platnosť Všeobecných podmienok

Spoločnosť je oprávnená VP meniť.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny alebo doplnenia Všeobecných podmienok je spoločnosť povinná Účastníka o týchto zmenách informovať, a to minimálne 15 dní pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia na poslednú adresu udanú Účastníkom.
Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Všeobecných podmienok, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok.
VP platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a Spoločnosťou založeného Zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.
Tieto VP sa nevzťahujú na predaj Zariadení.
Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Text Všeobecných podmienok v slovenskom jazyku je záväzný. VP sú spolu s Objednávkou a Cenníkom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Tieto VP, ako aj Cenník budú poskytnuté Účastníkovi pred uzatvorením Zmluvy
Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. januára 2012
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram